Јавна установа Студентски центар у Требињу је основана одлуком Владе Републике Српске бр.02-1305/96 од 07.11.1996. године и уписана је у судски регистар код Основног суда у Требињу са решењем бр. ФИ 34/99 од 10.02.1999. године са сједиштем на адреси Војводе Степе Степановића.

Студентски центар је Јавна установа од општег интереса, а основан је ради обезбјеђења остваривања права и задовољавања других законом утврђених интереса у области студентског стандарда. Јавна установа Студентски центар у свом основном дјелокругу обавља послове којима се непосредно задовољавају потребе студената и то посебно послове који се односе на смјештај и исхрану студената.

Студентски центар је објекат за смјештај студената укупне површине од 659 m², са укупним капацитетом од 85 лежајева. У оквиру Студентског центра се налазе два дома који имају засебне блокове за смјештај дјевојака и засебне блокове за смјештај мушкараца.  Смјештајем су обухваћене услуге становања, исхране и одржавања хигијене.

У оквиру послова смјештаја и исхране студената Студентски центар према реалним могућностима организује и обезбјеђује основне услове за друштвени, културни, забавни и спортско рекреативни живот студената.

У овиру оба дома налази се портирница, а објекти су покривени апаратима за гашење пожара и видео надзорима.

Студентима су на располагању двије читаонице, ТВ сале, вешерај, чајна кухиња, парк и спортски терени за фудбал, кошарку и одбојку, као и wireless интернет.